STATUT

statut – pdf

Statut Akcji Katolickiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Wstęp

Akcja Katolicka w Polsce jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (por. KK, n. 33; DA, n. 20; DM, n. 15).

Rację swego istnienia Akcja Katolicka w Polsce znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią kościelną w realizowaniu misji apostolskiej, należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła (por. Rz 16, 3; Flp 4, 3). Wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański II i posoborowe nauczanie Kościoła.

Papież Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy „winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła”, wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej w Polsce w ich formacji. Dlatego postulował jej odrodzenie w Polsce. Do biskupów polskich podczas wizyty Ad limina Apostolorum, 12 stycznia 1993 r., mówił: „Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrze­szeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.

Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 r. do życia Akcję Katolicką w Polsce. Jej celem jest włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi” (KK, n. 33).

Akcja Katolicka w Polsce jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą realizować powołanie, które otrzymali na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania (por. KK, n. 33).

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. Akcja Katolicka Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej jest publicznym stowarzyszeniem wiernych (kan. 312 § 1 n. 3, KPK), erygowanym dekretem przez Biskupa Jana Śrutwę w dniu 14 grudnia 1995 r.
 2. Akcja Katolicka Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej jest organizacją kościelną w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 380 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
 3. Akcja Katolicka Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 4. Siedzibą władz Akcji Katolickiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej jest Zamość, a terenem działania jest Diecezja Zamojsko-Lubaczowska.

Art. 2

 1. Akcja Katolicka Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej działa na podstawie statutu nadanego przez Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, zwanego dalej Statutem, ustalonego na podstawie Ramowego Statutu Diecezjalnego.
 2. Akcja Katolicka Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej działa pod zwierzchnictwem Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (kan. 315 KPK), który deleguje do tego zadania Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.

Art. 3

Akcja Katolicka Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, zwana dalej AK, jako stowarzyszenie katolików świeckich, posiadające właściwy sobie charyzmat, współpracuje z innymi stowarzyszeniami katolików świeckich (kan. 328 KPK) i ruchami kościelnymi na terenie diecezji.

Art. 4

AK może być członkiem stowarzyszeń oraz federacji organizacji kościelnych.

Art. 5

 1. Patronem Akcji Katolickiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej jest błogosławiony Stanisław Kostka Starowieyski.
 2. Świętem AK jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
 3. AK posiada swój sztandar i hymn: „My chcemy Boga”.
 4. Logo AK stanowią litery „AK”, wpisane w krzyż, według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.
 5. Odznakę członkowską AK stanowi znaczek z literami „AK” wpisanymi w krzyż, według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.
 6. AK oraz jej struktury w parafiach mogą posiadać sztandary, wykonane z zachowaniem wytycznych Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej w Polsce.

Art. 6

 1. AK uczestniczy w pracach Akcji Katolickiej w Polsce przez swoich reprezentantów.
 2. AK reprezentują :
  1. z urzędu Prezes Zarządu DIAK;
  2. delegat, wybierany przez Radę DIAK ze swego grona;
  3. jeżeli AK przekroczy liczbę 1 tysiąca członków, ma prawo wybrać kolejnych delegatów do Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w proporcji 1 delegat na każdy kolejny rozpoczęty tysiąc członków.
 3. AK uczestniczy w kosztach prowadzenia działalności Akcji Katolickiej w Polsce na zasadach określonych uchwałą Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.

Art. 7

Strukturami organizacyjnymi AK są:

 1. Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, zwany dalej DIAK;
 2. Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej, zwane dalej POAK.

Rozdział II

Cel i działalność AK

Art. 8

 1. Celem AK jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
 2. AK realizuje swoje cele poprzez:
  • pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
  • przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
  • zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej w diecezji, w uzgodnieniu z Diecezjalnym Asystentem Kościelnym;
  • angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;
  • kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Art. 9

 1. AK może prowadzić działalność, w szczególności w zakresie:
  1. pomocy społecznej;
  2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  3. działalności charytatywnej;
  4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  5. ochrony i promocji zdrowia;
  6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  7. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  8. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  9. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  10. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  11. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  12. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  13.  turystyki i krajoznawstwa;
  14. informacyjno-wydawniczym;
  15. działalności gospodarczej.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Akcji Katolickiej służy do realizacji jej celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

Rozdział III

Członkowie AK, ich prawa i obowiązki

Art. 10

Akcję Katolicką stanowią członkowie:

 1. zwyczajni;
 2. wspierający.

Art. 11

 1. Członkiem zwyczajnym AK może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia.
 2. Przyjęcie do AK poprzedza staż kandydacki, który trwa nie krócej niż pół roku. Wymóg stażu nie dotyczy kandydatów, którzy byli członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, lub innego publicznego stowarzyszenia wiernych.
 3. Niepełnoletni, uczestniczący w działalności AK, mają status kandydata. Długość stażu, wymieniona w ust. 2, liczona jest od ukończenia przez kandydata 18 roku życia.

Art. 12

 1. Po ukończeniu okresu stażowego kandydat składa do Zarządu DIAK, za pośrednictwem Zarządu POAK, pisemną deklarację członkowską, do której Parafialny Asystent Kościelny dołącza opinię o kandydacie.
 2. Zarząd DIAK podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia na członka zwyczajnego AK.
 3. Do czasu powołania organów AK w parafii czynności, o których mowa w ust. 1, wykonują Parafialni Asystenci Kościelni.

Art. 13

 1. Członkostwo w AK jest przypisane do DIAK oraz do parafii, do której członek przynależy.
  1. Członek AK, który zmienił parafię, zgłasza się do obecnego POAK z dokumentem potwierdzającym jego członkostwo w AK.
  2. Członek AK może uczestniczyć w pracach poprzedniego lub innego oddziału, jeśli w jego nowej parafii POAK nie funkcjonuje.
  3. Członek AK, który zmienił diecezję, zgłasza się do POAK z dokumentem potwierdzającym członkostwo w AK i staje się członkiem AK w tej diecezji.

Art. 14

Członek zwyczajny AK ma prawo:

 1. wyborcze, czynne i bierne;
 2. udziału w przedsięwzięciach podejmowanych przez AK;
 3. noszenia odznaki członkowskiej.

Art. 15

Do obowiązków członków zwyczajnych AK należy:

 1. realizowanie celów AK;
 2. przestrzeganie postanowień Statutu DIAK i regulaminów DIAK oraz stosowanie się do uchwał jej władz statutowych;
 3. płacenie składki członkowskiej.

Art. 16

Członek AK, będący osobą fizyczną, może należeć do partii, stowarzyszeń oraz innych organizacji, które nie sprzeciwiają się wartościom chrześcijańskim i nauczaniu Kościoła katolickiego.

Art. 17

Członkiem AK nie może być ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej, zerwał ze wspólnotą kościelną, albo podlega ekskomunice deklarowanej lub wymierzonej wyrokiem (kan. 316 § 1 KPK).

Art. 18

 1. Członkiem wspierającym AK może być:
  1. dotychczasowy członek zwyczajny, który z racji wieku, stanu zdrowia lub innej istotnej przeszkody nie może brać udziału w aktywnej pracy w AK; zmienia on status poprzez złożenie wniosku do Zarządu DIAK, za pośrednictwem POAK;
  2. inna osoba fizyczna.
 2. Warunkiem przyjęcia członka wspierającego jest złożenie przez niego deklaracji o popieraniu celów AK.

Art. 19

 1. Uchwałę w sprawie przyjęcia członka wspierającego AK podejmuje Zarząd DIAK.
 2. Uchwałę w sprawie zmiany statusu członka zwyczajnego na członka wspierającego podejmuje Zarząd DIAK.

Art. 20

 1. Członek wspierający AK ma prawo udziału w przedsięwzięciach podejmowanych przez AK.
 2. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

Art. 21

Członkostwo w AK ustaje na skutek:

 1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie, za pośrednictwem POAK, do Zarządu DIAK;
 2. wykluczenia z AK uchwałą Zarządu DIAK, w razie naruszenia przepisów Statutu DIAK lub regulaminów, z zachowaniem prawa odwołania do Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej;
 3. śmierci członka;
 4. rozwiązania AK w diecezji.

Rozdział IV

Struktury organizacyjne AK

DIAK

Art. 22

Organami DIAK są:

 1. Rada DIAK;
 2. Zarząd DIAK;
 3. Komisja Rewizyjna DIAK.

Art. 23

 1. Radę DIAK stanowią Prezesi POAK.
 2. Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej może z własnej inicjatywy, lub na wniosek Zarządu DIAK, powołać do składu Rady DIAK inne osoby spośród członków AK w diecezji.

Art. 24

 1. Rada DIAK odbywa zebrania zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zebrania Rady zwołuje Prezes Zarządu DIAK lub z jego upoważnienia, Wiceprezes Zarządu DIAK.
 3. Zebrania zwyczajne Rady DIAK zwoływane są przynajmniej 2 razy w roku.
 4. Zebrania nadzwyczajne Rady DIAK zwoływane są na:
 5. żądanie Diecezjalnego Asystenta Kościelnego lub Komisji Rewizyjnej DIAK;
 6. wniosek 1/4 członków Rady DIAK.
 7. Zebranie Rady DIAK powinno być zwołane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania lub pisemnego wniosku.
 8. Jeżeli urząd Prezesa Zarządu DIAK nie jest obsadzony, albo Prezes nie wykonuje obowiązku określonego w ust. 2, zebrania Rady zwołuje Diecezjalny Asystent Kościelny.
 9. Rada DIAK wybiera ze swego grona przewodniczącego zebrania, jego zastępcę i sekretarza, którzy stanowią prezydium zebrania.

Art. 25

 1. Uchwały DIAK są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Jeżeli liczba prawidłowo zawiadomionych członków Rady DIAK w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu o zwołaniu Rady DIAK jest mniejsza niż określa to ust. 1, zebranie Rady DIAK odbywa się w drugim terminie, 30 minut po upływie terminu wyznaczonego
  w zawiadomieniu o zwołaniu Rady DIAK,  przy obecności co najmniej 2/5 członków Rady DIAK.
 3. Głosowania są jawne, a w sprawach wyborów do organów DIAK – tajne.

Art. 26

 1. Do kompetencji Rady DIAK należy:
  1. wybór trzech kandydatów na Prezesa Zarządu DIAK;
  2. wybór i odwoływanie członków Zarządu DIAK;
  3. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej DIAK;
  4. wybór i odwoływanie delegatów do KIAK;
  5. uchwalanie rocznych planów pracy DIAK, w uzgodnieniu z Biskupem Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej;
  6. uchwalanie wysokości i zasad wpłat POAK na rzecz DIAK;
  7. uchwalanie planu finansowego DIAK;
  8. ocena rocznego sprawozdania z działalności DIAK;
  9. udzielanie absolutorium Zarządowi DIAK z tytułu wykonania planu pracy i planu finansowego;
  10. uchwalanie umotywowanego wniosku do Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej o odwołanie Prezesa Zarządu w związku z nieotrzymaniem absolutorium przez Zarząd DIAK;
  11. ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej DIAK;
  12. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów DIAK;
  13. ustanawianie odznaczeń;
  14. powoływanie jednostek organizacyjnych.
 2. Rada DIAK dokonuje wyboru kandydatów na Prezesa Zarządu DIAK, oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej DIAK spośród swoich członków.

Art. 27

 1. W skład Zarządu DIAK wchodzą:
  1. Prezes Zarządu DIAK;
  2. dwóch Wiceprezesów Zarządu DIAK;
  3. Sekretarz Zarządu DIAK;
  4. Skarbnik Zarządu DIAK;
  5. od jednego do czterech członków Zarządu DIAK.
 2. Zarząd DIAK, na wniosek Prezesa Zarządu DIAK, wybiera ze swego grona Wiceprezesów Zarządu  DIAK , Sekretarza i Skarbnika Zarządu DIAK.

Art. 28

 1. Prezesa Zarządu DIAK mianuje Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej spośród trzech kandydatów wybranych przez Radę DIAK, przedstawionych przez Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.
 2. Prezes Zarządu DIAK reprezentuje DIAK.
 3. W razie przeszkody Prezesa Zarządu DIAK, DIAK reprezentuje Wiceprezes Zarządu DIAK, wskazany przez Prezesa Zarządu DIAK.
 4. Prezes Zarządu DIAK nie może wykonywać funkcji kierowniczych w partiach politycznych (kan. 317 § 4 KPK) oraz być posłem lub senatorem RP.

Art. 29

Zarząd DIAK, pod przewodnictwem Prezesa Zarządu DIAK, kieruje działalnością Diecezjalnego Instytutu. W razie nieobecności Prezesa, DIAK reprezentuje Wiceprezes Zarządu DIAK, wskazany przez Prezesa.

Art. 30

 1. Do kompetencji Zarządu DIAK należy:
  1. wykonywanie uchwał Rady DIAK;
  2. opracowanie rocznego planu pracy DIAK;
  3. przygotowywanie planu finansowego;
  4. zarządzanie majątkiem DIAK;
  5. powoływanie POAK;
  6. powoływanie i ustalanie zasad działania sekcji środowiskowych;
  7. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających, zmiany w statusie członka zwyczajnego lub wspierającego oraz wykluczanie z członkostwa;
  8. koordynowanie i kontrolowanie działalności POAK;
  9. składanie sprawozdań z wykonania rocznego planu pracy, planu finansowego DIAK – do zatwierdzenia Radzie DIAK, a po ich zatwierdzeniu Biskupowi Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej;
  10. przedkładanie sprawozdań z działalności DIAK Zarządowi KIAK;
  11. współpraca z innymi stowarzyszeniami i ruchami kościelnymi w diecezji;
  12. współdziałanie z innymi podmiotami w celu realizacji zadań statutowych;
  13. zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących Akcji Katolickiej w Diecezji.
 2. Do sposobu podejmowania uchwał przez Zarząd DIAK stosuje się odpowiednio art. 24 Statutu DIAK.

Art. 31

 1. Komisja Rewizyjna DIAK składa się od trzech do pięciu członków.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej DIAK należy:
  1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Zarządu DIAK, z uwzględnieniem zgodności z planem finansowym, rzetelności i prawidłowości dokumentacji finansowej;
  2. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli realizacji przez Zarząd uchwał Rady DIAK;
  3. przedkładanie Radzie i Zarządowi DIAK protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
  4. składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Radzie DIAK;
  5. występowanie do Rady DIAK z wnioskami dotyczącymi absolutorium dla Zarządu DIAK.
 3. Komisja Rewizyjna DIAK ze swego grona wybiera przewodniczącego i sekretarza.

POAK

Art. 32

Organami POAK są:

 1. Walne Zebranie POAK;
 2. Zarząd POAK;
 3. Komisja Rewizyjna POAK.

Art. 33

W Walnym Zebraniu POAK ma prawo uczestniczyć każdy członek POAK.

Art. 34

 1. Walne Zebrania POAK są zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebrania POAK zwołuje Prezes Zarządu POAK przynajmniej dwa razy w roku.
 3. Do zwoływania zebrań stosuje się odpowiednio art. 24 Statutu DIAK.
 4. Jeżeli urząd Prezesa Zarządu POAK nie jest obsadzony albo Prezes nie wykonuje obowiązku określonego w ust. 2, Walne Zebranie POAK zwołuje Parafialny Asystent Kościelny.

Art. 35

Do sposobu podejmowania uchwał przez Walne Zebranie POAK stosuje się odpowiednio art. 25 Statutu DIAK.

Art. 36

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania POAK należy:
  1. wybór dwóch lub trzech kandydatów na Prezesa Zarządu POAK;
  2. wybór i odwoływanie członków Zarządu POAK;
  3. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej POAK;
  4. uchwalanie planu pracy w uzgodnieniu z Parafialnym Asystentem Kościelnym;
  5. uchwalanie planu finansowego POAK;
  6. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
  7. ocena rocznego sprawozdania z działalności POAK;
  8. udzielanie absolutorium Zarządowi POAK;
  9. uchwalenie umotywowanego wniosku do Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej o odwołanie Prezesa Zarządu POAK w związku z nieotrzymaniem absolutorium przez Zarząd POAK;
  10. ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej POAK;
  11. podejmowanie innych uchwał w sprawach należących do zakresu działania POAK.
 2. Walne Zebranie dokonuje wyboru kandydatów na Prezesa Zarządu POAK, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej POAK spośród członków POAK.

Art. 37

Inicjatywy ponadparafialne podejmowane przez POAK, są uzgadniane z Zarządem DIAK.

Art. 38

 1. W skład Zarządu POAK wchodzą:
  1. Prezes Zarządu POAK;
  2. Wiceprezes Zarządu POAK;
  3. Sekretarz Zarządu POAK;
  4. Skarbnik Zarządu POAK.
  5. Członkowie Zarządu POAK, w liczbie ustalonej przez Walne Zebranie POAK.
 2. Funkcja Wiceprezesa Zarządu POAK może być łączona z funkcją Sekretarza lub Skarbnika Zarządu POAK.

Art. 39

Prezesa Zarządu POAK mianuje Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej spośród dwóch lub trzech kandydatów wybranych przez Walne Zebranie, przedstawionych przez Parafialnego Asystenta Kościelnego.

Art. 40

Prezes Zarządu POAK reprezentuje POAK. W razie nieobecności Prezesa, POAK reprezentuje Wiceprezes Zarządu POAK.

Art. 41

 1. Do kompetencji Zarządu POAK należy:
  1. kierowanie działalnością POAK;
  2. opracowanie planów pracy POAK;
  3. przygotowanie projektu planu finansowego;
  4. zajmowanie stanowiska w bieżących sprawach POAK;
  5. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania POAK;
  6. składanie sprawozdań z działalności i planu finansowego POAK, Walnemu Zebraniu POAK i Zarządowi DIAK;
  7. wnioskowanie do Zarządu DIAK o przyjęcie kandydatów na członków lub wykluczenie z członkostwa w Akcji Katolickiej;
  8. wykonywanie uchwał Zarządu DIAK i współpraca z nim;
  9. współpraca z innymi stowarzyszeniami, ruchami i grupami działającymi w parafii.
 2. Zarząd POAK, na wniosek Prezesa, wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Do sposobu podejmowania uchwał przez Zarząd POAK stosuje się art. 24 Statutu DIAK.

Art. 42

 1. Komisja Rewizyjna POAK składa się z dwóch lub trzech członków. Komisja Rewizyjna POAK wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej POAK należy:
  1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności finansowej Zarządu POAK, z uwzględnieniem realizacji planu finansowego oraz rzetelności i prawidłowości dokumentacji finansowej;
  2. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli realizacji przez Zarząd POAK uchwał Walnego Zebrania POAK;
  3. przedkładanie Walnemu Zebraniu POAK i Zarządowi POAK protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
  4. składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu POAK;
  5. występowanie do Walnego Zebrania POAK z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla Zarządu POAK.

Rozdział V

Asystent Kościelny AK

Art. 43

 1. Diecezjalnego Asystenta Kościelnego mianuje Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na pięcioletnią kadencję, z możliwością wielokrotnego jej ponawiania.
 2. Diecezjalny Asystent Kościelny:
  1. zapewnia łączność DIAK z Biskupem Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej;
  2. dba o właściwą formację członków Akcji Katolickiej w diecezji i czuwa nad czystością doktryny;
  3. uczestniczy w formacji i spotkaniach zwołanych przez Krajowego Asystenta Kościelnego;
  4. uczestniczy w spotkaniach Rady DIAK;
  5. uczestniczy w spotkaniach roboczych i posiedzeniach organów DIAK;
  6. koordynuje pracę Parafialnych Asystentów Kościelnych, w tym poprzez organizację dla nich zebrań i formacji.
 3. Diecezjalny Asystent Kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Rady lub Zarządu Diecezjalnego Instytutu dotyczącej spraw wiary i moralności:
 4. zgłoszenie sprzeciwu zawiesza uchwałę;
 5. zasadności sprzeciwu rozstrzyga Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej;
 6. uznanie sprzeciwu uchyla uchwałę, a oddalenie sprzeciwu nadaje uchwale moc obowiązującą z datą jej podjęcia.

Art. 44

 1. Parafialny Asystent Kościelny to proboszcz parafii lub w uzgodnieniu z Biskupem Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej inny kapłan.
  1. Parafialny Asystent Kościelny:
   1. zapewnia łączność POAK z Biskupem Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, za pośrednictwem Diecezjalnego Asystenta Kościelnego, dba o właściwą formację członków i czuwa nad czystością doktryny;
   2. uczestniczy w spotkaniach roboczych i posiedzeniach organów POAK;
   3. uczestniczy w spotkaniach zwołanych przez Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.
  2. Parafialny Asystent może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Zarządu lub Walnego Zebrania POAK w sprawach dotyczących wiary i moralności. Do zgłoszonego sprzeciwu przez Parafialnego Asystenta Kościelnego stosuje się odpowiednio przepis art. 43 ust. 3 Statutu DIAK.

Rozdział VI

Zasady sprawowania funkcji

Art. 45

Działalność organów DIAK w sprawach nieuregulowanych Statutem DIAK określają regulaminy uchwalane przez te organy, zatwierdzone w diecezji przez Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Art. 46

 1. Kadencja w poszczególnych organach Akcji Katolickiej trwa cztery lata.Funkcje Prezesa Zarządu DIAK oraz prezesów Zarządu POAK można pełnić nie dłużej niż przez kolejne dwie kadencje.

Art. 47

Członek Zarządu w strukturach AK nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej w równorzędnej strukturze AK.

Art. 48

W przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu DIAK Prezes Zarządu DIAK lub Prezes Zarządu POAK może być odwołany przed upływem kadencji przez Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Art. 49

 1. W przypadku przyjęcia rezygnacji, odwołania lub śmierci Prezesa Zarządu DIAK lub Prezesa Zarządu POAK, przeprowadza się wybory kandydatów na prezesa. Kadencja mianowanego prezesa kończy się z upływem kadencji Zarządu.
 2. W przypadku wakatu w organach AK, przeprowadza się wybory uzupełniające.
 3. Kadencja wybranego członka kończy się z upływem kadencji organu, do którego został wybrany.

Art. 50

Z dniem odwołania Prezesa Zarządu DIAK przez Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, lub Prezesa Zarządu POAK, z powodu nieuzyskania przez Zarząd absolutorium, wygasa kadencja całego Zarządu DIAK lub POAK.

Art. 51

 1. W przypadku, gdy członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej DIAK zostanie odwołany przed końcem kadencji z funkcji Prezesa POAK lub jako osoba powołana do Rady przez Diecezjalnego Asystenta Kościelnego, z dniem odwołania traci członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej.
 2. Zakończenie kadencji w Radzie DIAK przez członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej DIAK nie powoduje utraty członkostwa w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VII

Majątek AK

Art. 52

 1. Majątek AK składa się z nieruchomości, ruchomości oraz innych aktywów.
 2. Majątek AK pochodzi w szczególności z:
  1. składek członkowskich;
  2. darowizn;
  3. dotacji, przekazywanych na zasadach obowiązujących podmioty nienależące do sektora finansów publicznych;
  4. spadków i zapisów;
  5. zbiórek publicznych organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  6. dochodów własnych w tym w szczególności z opłat za korzystanie z majątku AK, ze sprzedaży wydawnictw własnych, z pozyskanych środków z lokat i opłat bankowych.

Art. 53

 1. DIAK w sprawach majątkowych reprezentują Prezes Zarządu DIAK ze Skarbnikiem Zarządu DIAK lub Wiceprezes Zarządu DIAK ze Skarbnikiem Zarządu DIAK łącznie.
 2. Prezes Zarządu DIAK może działać przez pełnomocnika.

Art. 54

 1. W przypadku alienacji o wartości powyżej 100 000 euro, ale poniżej 1 000 000 euro, potrzebne jest zezwolenie Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej udzielone za zgodą rady do spraw ekonomicznych i kolegium konsultorów. Alienacja o wartości powyżej 1 000 000 euro, oraz w przypadkach, o których w kan. 1292 § 2 KPK, wymaga ponadto zgody Stolicy Apostolskiej.
 2. Przy zaciąganiu zobowiązań, które jednorazowo przekraczają wartość 2 tys. złotych wymagana jest uprzednia zgoda Zarządu DIAK, podjęta w formie uchwały.

Art. 55

 1. POAK mogą zarządzać majątkiem DIAK na zasadzie zwykłego zarządu i w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd DIAK.
 2. Prezes Zarządu POAK może zawierać umowy cywilnoprawne na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd DIAK.

Rozdział VIII

Uchwalenie i zmiana Statutu

Art. 56

Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej aprobuje Statut AK sporządzony w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej według Ramowego Statutu Diecezjalnego, stanowiącego załącznik do Statutu Akcji Katolickiej w Polsce, oraz jego zmiany. Celem zachowania jednolitości działania Akcji Katolickiej w Polsce Ramowy Statut Diecezjalny przedstawia Biskupowi Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.

Rozdział IX

Rozwiązanie struktur organizacyjnych Akcji Katolickiej w diecezji

Art. 57

 1. Akcję Katolicką Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej może rozwiązać Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady DIAK, uchwalony większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.
 2. Likwidatora rozwiązanej Akcji Katolickiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej wyznacza Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
 3. W przypadku rozwiązania Akcji Katolickiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej jej majątek, pozostały po likwidacji, staje się własnością diecezji.

Art. 58

 1. Zarząd DIAK może czasowo zawiesić organy POAK z własnej inicjatywy lub na wniosek Diecezjalnego lub Parafialnego Asystenta Kościelnego.
 2. Jeżeli po upływie przynajmniej jednego roku stanu zawieszenia nie jest podejmowana decyzja o wznowieniu działalności organów POAK, Zarząd DIAK podejmuje uchwałę o likwidacji POAK.
 3. Majątek DIAK, będący w zarządzie POAK, może stać się majątkiem parafii lub DIAK.

Rozdział X

Przepisy przejściowe

Art. 59

 1. Dotychczas uchwalone regulaminy obowiązują do czasu przyjęcia nowych w trybie art. 45 Statutu DIAK.
 2. Zakaz łączenia funkcji Prezesa Zarządu DIAK wchodzi w życie przy mianowaniu na kolejną kadencję.
 3. Ograniczenia wymienione w art. 46 ust. 2 Statutu DIAK liczone są po zakończeniu obecnie trwającej kadencji.