WIELKANOC 2021

Alleluja!!!

Wkrótce przeżyjemy Triduum Paschalne – Pamiątkę Męki,

Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Na ten święty czas życzymy

głębokiej refleksji nad faktem, że Chrystus podjął swoją Mękę

 za każdego z nas bez wyjątku i że każdy osobiście został odkupiony mocą Jego Krwi,

 a także pełnego doświadczenia radości owego jedynego w historii wydarzenia

 – Poranka Zmartwychwstania.

Przede wszystkim zaś życzymy niezłomnej wiary, że my kiedyś również zmartwychwstaniemy.

Z  modlitwą i wielkanocnym pozdrowieniem

       Ks. Krzysztof Świta                              Andrzej Juszczak

    Diecezjalny Asystent AK                     Prezes Zarządu DIAK

WIELKI CZWARTEK – DZIEŃ KAPŁAŃSKI

Wielki Czwartek to dzień, w którym Jezus Chrystus ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.  Dzień, w którym w sposób szczególny uświadamiamy sobie jak wiele w naszym życiu zależy od kapłanów, jacy są dla nas ważni i ile im zawdzięczamy.

Dlatego w sposób szczególny właśnie tego dnia na ręce pasterza naszej diecezji księdza Biskupa Mariana Rojka kierujemy do wszystkich kapłanów w niej pracujących a w sposób szczególny księży asystentów Akcji Katolickiej nasze myśli, podziękowania i życzenia.

Dziękujemy za posługę w naszych wspólnotach parafialnych i Akcji Katolickiej, za każdy dzień pracy duszpasterskiej, za sprawowane Eucharystie kiedy przez Wasze ręce dokonuje się bezkrwawa ofiara odkupienia, za sakramenty, których nam udzielacie, za to że karmicie nas Ciałem i Słowem Bożym.

 Życzymy, aby na kapłańskiej drodze towarzyszyła Wam bliskość Tego, który Was powołał i któremu oddaliście swoje życie.

Niech Duch Boży mieszka w Waszych sercach i nie pozwoli Wam nigdy zapomnieć o tym, co w życiu kapłańskim najważniejsze. Życzymy Wam, aby trud trwania przy Chrystusie, szczególnie wtedy kiedy jest Wam ciężko został nagrodzony radością Zmartwychwstania.

W imieniu członków i sympatyków diecezjalnej Akcji Katolickiej

Andrzej Juszczak

Prezes Zarządu DIAK

WIELKI POST

Z orędzia Świętego Jana Pawła II na Wielki Post 1999 r.

„Okres Wielkiego Postu przygotowuje nas do świętowania Paschy Chrystusa, tajemnicy naszego zbawienia. Zadatkiem tego misterium jest wieczerza, którą Chrystus spożywa wraz ze swymi uczniami w Wielki Czwartek, składając w ofierze samego siebie pod postacią chleba i wina. Jak napisałem w liście apostolskim Dies Domini, liturgia eucharystyczna «urzeczywistnia realną, substancjalną i trwałą obecność zmartwychwstałego Pana (…), składając w ofierze Chleb życia, który jest zadatkiem przyszłej chwały» (n. 39).

Uczta jest znakiem radości, ponieważ wyraża się w niej głęboka wspólnota wszystkich uczestników. Eucharystia stanowi zatem urzeczywistnienie tej uczty, którą prorok Izajasz zapowiedział wszystkim ludom (por. Iz 25, 6). Jest w nią wpisany niezatarty wymiar eschatologiczny. Przez wiarę wiemy, że tajemnica paschalna dokonała się już w Chrystusie, jednakże musi się jeszcze w pełni urzeczywistnić w każdym z nas. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Syn Boży darował nam życie wieczne, które zaczyna się już tutaj, ale jego ostatecznym spełnieniem będzie wiekuista Pascha w niebie. Wielu naszych braci i sióstr jest w stanie znosić swoją nędzę, utrapienia i choroby tylko dlatego, że mają pewność, iż zostaną kiedyś zaproszeni na wiekuistą ucztę w niebie. Tak więc Wielki Post każe nam sięgnąć spojrzeniem poza teraźniejszość, poza historię, poza horyzont tego świata – ku doskonałej i wiecznej komunii Trójcy Świętej.

Błogosławieństwo, jakie otrzymujemy w Chrystusie, obala przed nami mur doczesności i otwiera nam bramę do ostatecznego udziału w życiu Boga. «Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!» (Ap 19, 9): nie wolno nam zapominać, że w tej uczcie – zapowiadanej przez sakrament Eucharystii – nasze życie znajduje ostateczny cel. Chrystus nabył dla nas nie tylko nową godność w naszym życiu ziemskim, ale nade wszystko nową godność synów Bożych, powołanych, aby wraz z Nim mieć udział w życiu wiecznym. Wielki Post wzywa nas do odrzucenia pokusy, jaką jest traktowanie tego świata jako rzeczywistości ostatecznej, i do uznania, że «nasza ojczyzna jest w niebie» (por. Flp 3, 20).

Dzień imienin księdza biskupa Mariusza Leszczyńskiego

Z racji panującej sytuacji epidemicznej i braku możliwości spotkania  z księdzem biskupem Mariuszem Leszczyńskim by móc osobiście złożyć życzenia imieninowe Akcja Katolicka diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w tym szczególnym dniu w sposób duchowy łączy się z czcigodnym solenizantem.  Jednocześnie składamy najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych tych duchowych jak i doczesnych zarówno w życiu osobistym jak i pracy duszpasterskiej, pogody ducha i ludzkiej życzliwości.