W OBRONIE DOBREGO IMIENIA ŚW. JANA PAWŁA II

W odpowiedzi na apel Konferencji Episkopatu Polski, broniąc dobrego imienia św. Jana Pawła II, uznając jego proces kanonizacyjny, zwracamy się z prośbą, aby w Parafialnych Oddziałach Akcji katolickiej na terenie diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej w dniu 2 kwietnia, w rocznicę odejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II, zawierzyć Jego wstawiennictwu naszą diecezję, nasze parafie oraz Akcję Katolicką, której jest On patronem śpiewając w naszych wspólnotach pieśń – Barkę oraz odmawiając Litanię do św. Jana Pawła II.

WIELKI POST

Z orędzia Świętego Jana Pawła II na Wielki Post 1999 r.

„Okres Wielkiego Postu przygotowuje nas do świętowania Paschy Chrystusa, tajemnicy naszego zbawienia. Zadatkiem tego misterium jest wieczerza, którą Chrystus spożywa wraz ze swymi uczniami w Wielki Czwartek, składając w ofierze samego siebie pod postacią chleba i wina. Jak napisałem w liście apostolskim Dies Domini, liturgia eucharystyczna «urzeczywistnia realną, substancjalną i trwałą obecność zmartwychwstałego Pana (…), składając w ofierze Chleb życia, który jest zadatkiem przyszłej chwały» (n. 39).

Uczta jest znakiem radości, ponieważ wyraża się w niej głęboka wspólnota wszystkich uczestników. Eucharystia stanowi zatem urzeczywistnienie tej uczty, którą prorok Izajasz zapowiedział wszystkim ludom (por. Iz 25, 6). Jest w nią wpisany niezatarty wymiar eschatologiczny. Przez wiarę wiemy, że tajemnica paschalna dokonała się już w Chrystusie, jednakże musi się jeszcze w pełni urzeczywistnić w każdym z nas. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Syn Boży darował nam życie wieczne, które zaczyna się już tutaj, ale jego ostatecznym spełnieniem będzie wiekuista Pascha w niebie. Wielu naszych braci i sióstr jest w stanie znosić swoją nędzę, utrapienia i choroby tylko dlatego, że mają pewność, iż zostaną kiedyś zaproszeni na wiekuistą ucztę w niebie. Tak więc Wielki Post każe nam sięgnąć spojrzeniem poza teraźniejszość, poza historię, poza horyzont tego świata – ku doskonałej i wiecznej komunii Trójcy Świętej.

Błogosławieństwo, jakie otrzymujemy w Chrystusie, obala przed nami mur doczesności i otwiera nam bramę do ostatecznego udziału w życiu Boga. «Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!» (Ap 19, 9): nie wolno nam zapominać, że w tej uczcie – zapowiadanej przez sakrament Eucharystii – nasze życie znajduje ostateczny cel. Chrystus nabył dla nas nie tylko nową godność w naszym życiu ziemskim, ale nade wszystko nową godność synów Bożych, powołanych, aby wraz z Nim mieć udział w życiu wiecznym. Wielki Post wzywa nas do odrzucenia pokusy, jaką jest traktowanie tego świata jako rzeczywistości ostatecznej, i do uznania, że «nasza ojczyzna jest w niebie» (por. Flp 3, 20).

Imieniny księdza biskupa Mariusza Leszczyńskiego

Czcigodnemu solenizantowi składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, zadowolenia z realizacji podejmowanych zadań, ludzkiej życzliwości, wiele radości i pokoju ducha.

Niechaj dobry Bóg obdarza Ekscelencję obfitością swoich łask zarówno w życiu osobistym jak i w pracy duszpasterskiej by służyły one pomocą w misji budowania Królestwa Bożego na ziemi.

W imieniu Akcji Katolickiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Ks.Krzysztof Świta                                                                    Andrzej Juszczak
Diecezjalny Asystent AK                                                           Prezes Zarządu DIAK 

DIECEZJALNE SPOTKANIE OPŁATKOWE W ŁABUNIACH

Zwyczaj dzielenia się opłatkiem będącym znakiem Jezusa kultywowany jest głównie w polskiej tradycji i traktowany jest jako dzielenie się z drugim człowiekiem Chrystusowym pokojem, miłością i wzajemnym przebaczeniem. Od kilkunastu lat diecezjalne spotkania opłatkowe członków i sympatyków Akcji Katolickiej oraz księży Asystentów stały się jedną z form działalności i formacji w naszym stowarzyszeniu. Pomimo przeżytych tak ciepłych i serdecznych spotkań …