W OBRONIE DOBREGO IMIENIA ŚW. JANA PAWŁA II

W odpowiedzi na apel Konferencji Episkopatu Polski, broniąc dobrego imienia św. Jana Pawła II, uznając jego proces kanonizacyjny, zwracamy się z prośbą, aby w Parafialnych Oddziałach Akcji katolickiej na terenie diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej w dniu 2 kwietnia, w rocznicę odejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II, zawierzyć Jego wstawiennictwu naszą diecezję, nasze parafie oraz Akcję Katolicką, której jest On patronem śpiewając w naszych wspólnotach pieśń – Barkę oraz odmawiając Litanię do św. Jana Pawła II.

WIELKI POST

Z orędzia Świętego Jana Pawła II na Wielki Post 1999 r.

„Okres Wielkiego Postu przygotowuje nas do świętowania Paschy Chrystusa, tajemnicy naszego zbawienia. Zadatkiem tego misterium jest wieczerza, którą Chrystus spożywa wraz ze swymi uczniami w Wielki Czwartek, składając w ofierze samego siebie pod postacią chleba i wina. Jak napisałem w liście apostolskim Dies Domini, liturgia eucharystyczna «urzeczywistnia realną, substancjalną i trwałą obecność zmartwychwstałego Pana (…), składając w ofierze Chleb życia, który jest zadatkiem przyszłej chwały» (n. 39).

Uczta jest znakiem radości, ponieważ wyraża się w niej głęboka wspólnota wszystkich uczestników. Eucharystia stanowi zatem urzeczywistnienie tej uczty, którą prorok Izajasz zapowiedział wszystkim ludom (por. Iz 25, 6). Jest w nią wpisany niezatarty wymiar eschatologiczny. Przez wiarę wiemy, że tajemnica paschalna dokonała się już w Chrystusie, jednakże musi się jeszcze w pełni urzeczywistnić w każdym z nas. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Syn Boży darował nam życie wieczne, które zaczyna się już tutaj, ale jego ostatecznym spełnieniem będzie wiekuista Pascha w niebie. Wielu naszych braci i sióstr jest w stanie znosić swoją nędzę, utrapienia i choroby tylko dlatego, że mają pewność, iż zostaną kiedyś zaproszeni na wiekuistą ucztę w niebie. Tak więc Wielki Post każe nam sięgnąć spojrzeniem poza teraźniejszość, poza historię, poza horyzont tego świata – ku doskonałej i wiecznej komunii Trójcy Świętej.

Błogosławieństwo, jakie otrzymujemy w Chrystusie, obala przed nami mur doczesności i otwiera nam bramę do ostatecznego udziału w życiu Boga. «Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!» (Ap 19, 9): nie wolno nam zapominać, że w tej uczcie – zapowiadanej przez sakrament Eucharystii – nasze życie znajduje ostateczny cel. Chrystus nabył dla nas nie tylko nową godność w naszym życiu ziemskim, ale nade wszystko nową godność synów Bożych, powołanych, aby wraz z Nim mieć udział w życiu wiecznym. Wielki Post wzywa nas do odrzucenia pokusy, jaką jest traktowanie tego świata jako rzeczywistości ostatecznej, i do uznania, że «nasza ojczyzna jest w niebie» (por. Flp 3, 20).

Imieniny księdza biskupa Mariusza Leszczyńskiego

Czcigodnemu solenizantowi składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, zadowolenia z realizacji podejmowanych zadań, ludzkiej życzliwości, wiele radości i pokoju ducha.

Niechaj dobry Bóg obdarza Ekscelencję obfitością swoich łask zarówno w życiu osobistym jak i w pracy duszpasterskiej by służyły one pomocą w misji budowania Królestwa Bożego na ziemi.

W imieniu Akcji Katolickiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Ks.Krzysztof Świta                                                                    Andrzej Juszczak
Diecezjalny Asystent AK                                                           Prezes Zarządu DIAK 

SPOTKANIE OPŁATKOWE AKCJI KATOLICKIEJ

Serdecznie zapraszamy księży Asystentów, wszystkich członków i sympatyków Akcji Katolickiej pragnących przełamać się opłatkiem i złożyć życzenia świąteczne, na spotkanie w dniu 7 stycznia 2023r. (sobota) w Domu Rekolekcyjnym sióstr FMM w Łabuniach.

 Wspólne Świętowanie rozpoczniemy Mszą Świętą o godz. 14.00.

Po Mszy Św. spotkanie opłatkowe i tradycyjne wspólne kolędowanie.

 


                  Ks.Krzysztof Świta                                                                    Andrzej Juszczak
                 Diecezjalny Asystent AK                                                           Prezes Zarządu DIAK 

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Przeżywając najwspanialszą tajemnicę przyjścia na świat Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Króla, życzymy z całego serca, by On był drogowskazem na drogach naszego życia: w domu rodzinnym, w pracy, w działalności apostolskiej Akcji Katolickiej oraz by obdarowywał nas szczęściem, pokojem i nadzieją zbawienia na ten czas świętowania Jego przyjścia i na każdy dzień Nowego 2023 Roku.

Ks. Krzysztof Świta                              Andrzej Juszczak

    Diecezjalny Asystent AK                     Prezes Zarządu DIAK