WIELKI POST

Z orędzia Świętego Jana Pawła II na Wielki Post 1999 r.

„Okres Wielkiego Postu przygotowuje nas do świętowania Paschy Chrystusa, tajemnicy naszego zbawienia. Zadatkiem tego misterium jest wieczerza, którą Chrystus spożywa wraz ze swymi uczniami w Wielki Czwartek, składając w ofierze samego siebie pod postacią chleba i wina. Jak napisałem w liście apostolskim Dies Domini, liturgia eucharystyczna «urzeczywistnia realną, substancjalną i trwałą obecność zmartwychwstałego Pana (…), składając w ofierze Chleb życia, który jest zadatkiem przyszłej chwały» (n. 39).

Uczta jest znakiem radości, ponieważ wyraża się w niej głęboka wspólnota wszystkich uczestników. Eucharystia stanowi zatem urzeczywistnienie tej uczty, którą prorok Izajasz zapowiedział wszystkim ludom (por. Iz 25, 6). Jest w nią wpisany niezatarty wymiar eschatologiczny. Przez wiarę wiemy, że tajemnica paschalna dokonała się już w Chrystusie, jednakże musi się jeszcze w pełni urzeczywistnić w każdym z nas. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Syn Boży darował nam życie wieczne, które zaczyna się już tutaj, ale jego ostatecznym spełnieniem będzie wiekuista Pascha w niebie. Wielu naszych braci i sióstr jest w stanie znosić swoją nędzę, utrapienia i choroby tylko dlatego, że mają pewność, iż zostaną kiedyś zaproszeni na wiekuistą ucztę w niebie. Tak więc Wielki Post każe nam sięgnąć spojrzeniem poza teraźniejszość, poza historię, poza horyzont tego świata – ku doskonałej i wiecznej komunii Trójcy Świętej.

Błogosławieństwo, jakie otrzymujemy w Chrystusie, obala przed nami mur doczesności i otwiera nam bramę do ostatecznego udziału w życiu Boga. «Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!» (Ap 19, 9): nie wolno nam zapominać, że w tej uczcie – zapowiadanej przez sakrament Eucharystii – nasze życie znajduje ostateczny cel. Chrystus nabył dla nas nie tylko nową godność w naszym życiu ziemskim, ale nade wszystko nową godność synów Bożych, powołanych, aby wraz z Nim mieć udział w życiu wiecznym. Wielki Post wzywa nas do odrzucenia pokusy, jaką jest traktowanie tego świata jako rzeczywistości ostatecznej, i do uznania, że «nasza ojczyzna jest w niebie» (por. Flp 3, 20).

Dzień imienin księdza biskupa Mariusza Leszczyńskiego

Z racji panującej sytuacji epidemicznej i braku możliwości spotkania  z księdzem biskupem Mariuszem Leszczyńskim by móc osobiście złożyć życzenia imieninowe Akcja Katolicka diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w tym szczególnym dniu w sposób duchowy łączy się z czcigodnym solenizantem.  Jednocześnie składamy najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych tych duchowych jak i doczesnych zarówno w życiu osobistym jak i pracy duszpasterskiej, pogody ducha i ludzkiej życzliwości.

BOŻE NARODZENIE – ŻYCZENIA

Kończący się rok 2020 jest dla nas członków Akcji Katolickiej rokiem szczególnym z uwagi na przypadający w miesiącu grudniu jubileusz 25-lecia Akcji Katolickiej w naszej diecezji.

Wszelkie owoce jakie były i są naszym udziałem z racji formacji i działalności w stowarzyszeniu w minionym ćwierćwieczu składamy w darze przychodzącemu na świat naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi.

Przeżywając tę najwspanialszą tajemnicę Bożego Narodzenia życzymy by On był drogowskazem na drogach naszego życia: w rodzinie, w pracy oraz w działalności apostolskiej Akcji Katolickiej. Niech Boża Dziecina dodaje nam sił i wytrwałości byśmy mogli stać się darem dla Boga i drugiego człowieka.

Życzymy także pomyślności i pokoju w nadchodzącym Nowym 2021 Roku.

Ks.Krzysztof Świta                                                       Andrzej Juszczak
Diecezjalny Asystent AK                                          Prezes Zarządu DIAK

Jubileusz 80-tych urodzin J.E. Ks. Biskupa Prof. Jana Śrutwy

W nadchodzącym tygodniu tj. 1 grudnia przypada 80-ta rocznica urodzin Jego Ekscelencji Księdza Biskupa prof. Jana Śrutwy – Biskupa Seniora Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

  Z tej okazji w imieniu diecezjalnej Akcji Katolickiej pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za wielkie zaufanie zarówno w stosunku do osób świeckich członków Akcji Katolickiej jak i księży Asystentów Akcji Katolickiej jakim zostaliśmy obdarowani z faktu erygowania naszego stowarzyszenia przez czcigodnego Księdza Biskupa-Jubilata dekretem z dnia 14 grudnia 1995 roku.

Jednocześnie życzymy, aby dobry Bóg obdarzał nieustannie Jego Ekscelencję wszelkimi potrzebnymi łaskami, radością, pokojem i dodawał sił na kolejne lata pracy duszpasterskiej.

Z pamięcią w modlitwie

Ks.Krzysztof Świta                                              Andrzej Juszczak
Diecezjalny Asystent AK                                    Prezes Zarządu DIAK

KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ – relacja z uroczystości